หลักสูตร เทคนิคการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล

หลักการและเหตุผล         

          เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงอย่างมีประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งใน การบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา ที่ต้องดำเนินการแก้ ไขอยู่ตลอดเวลา การแก้ ปัญหาจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไขและ การตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก

การแก้ปัญหานั้น จำเป็นต้องระบุปัญหาให้มีความถูกต้องและตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เครื่องมือที่มีความถูกต้องแม่นยำนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล ซึ่งมีลักษณะคล้ายก้างปลาที่มีผลลัพธ์หรือปัญหาเป็นหัวและสาเหตุของปัญหาเป็นก้างปลาแยกย่อยเป็นองค์ประกอบของภาพรวม สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต  

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ

เนื้อหาหลักสูตร  

 • ปัญหาที่มักเจอและพบบ่อย ๆ ในอุตสาหกรรม

-          Productivity ผลิตภาพ

-          Quality คุณภาพ

-          Cost ต้นทุน

-          Delivery ส่งมอบ

 • ลักษณะและรูปแบบปัญหา และWorkshop ระดมสมอง
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา Effective Problem SolvingStep by Step
 • กระบวนการวิเคราะห์ที่มาของปัญหา

-          การเก็บข้อมูล

-          กาวิเคราะห์ข้อมูล

-          คัดเลือกปัญหา

 • การกำหนดขอบเขตของปัญหา การเก็บรวบรวม และสรุปข้อมูล
 • การระบุปัญหาด้วยเครื่องมือ คุณภาพ

-          แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)

-          ผังพาเรโต (Pareto diagram)

-          กราฟ (Graph)

-          ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

 • การระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา โดยใช้เครื่องมือ ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

-          ขั้นตอนการสร้างผัง

-          การวิเคราะห์ผัง

-          การแก้ไขปัญหาจากผัง

 • การระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยวิธิ 5 Whys
 • การวางแผนแก้ไขและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
 • Workshop, กรณีศึกษาและการนำปัญหาจริงมาฝึกปฏิบัติ
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปประเด็น และอภิปราย การนำไปใช้

****หัวข้ออบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร****

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

ผู้บริหารระดับกลาง, วิศวกร, หัวหน้างาน

ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (09.00 -16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม 25 คน


รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย

40%

ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ

50%

กรณีศึกษา และสื่อมัลติมีเดีย

10%

 

โปรโมชั่นพิเศษ

จัดอบรมภายในเดือน เมษายน 2565

เหลือเพียง 20,000 บาทสำหรับ Onsite 

ราคาปกติ 25,000 บาท

และ ฟรี ให้คำปรึกษาหลังอบรมอีก 1 เดือน

(ราคานี้ยังไม่รวม Vat7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%)

 

สแกน QR CODE เพื่อสอบถามทีมงาน

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,969