หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล :

ทักษะการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในหลากหลายองค์กรจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้การบริหารงาน ,กระบวนการทำงาน, การติดต่องาน, การประสานงาน, ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” จะช่วยพัฒนาวิธีการสื่อสารการทำงานให้กับพนักงาน พร้อมเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดช่องว่าง หรือข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการอบรมผ่านเกมส์การบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเอง มีส่วนร่วม (Participative Technique) กล้าแสดงออกและโต้ตอบปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับการแสดงความเห็นตลอดการอบรม

วัตถุประสงค์ :

 1.       เพื่อเรียนรู้วิธีการและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 2.       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานระหว่าง บุคคล หน่วยงาน และองค์กร
 3.       สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.       สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี

หัวข้อการอบรม :

 1.       เรียนรู้ปัญหาการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานและการแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานในยุคแบบ Hybrid
 2.       เรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้วยการฟังเชิงรุก
 3.       เรียนรู้ทักษะการสนทนาเชิงบวกเพื่อการสื่อสารให้ได้ใจคน
 4.       เรียนรู้การประสานงานด้วยการจับถูกก่อนจับผิด สร้างทัศนคติเชิงบวกในการประสานงาน
 5.       เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เพื่อการสื่อสารในเชิงบวก
 6.       เรียนรู้พฤติกรรมคนในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพของการสื่อสาร
 7.       ถามตอบ และสร้าง Commitment ในการพัฒนาตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับพนักงาน

รูปแบบการสัมมนา

 1.       การบรรยาย       70 %
 2.       กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม            20%
 3.       กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1.       ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.       ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3.       ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อคนรอบข้างในทุก ๆ วัน
 4.       ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในความแตกต่างของคนในองค์กรเพื่อการปรับตัวเข้าหากัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,985