หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารของหัวหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทีม (KPI)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำที่ดีในการบริหารทีม
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือการโค้ชชิ่งไปใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทาง และเครื่องมือในการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในทันที

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อการบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้ทักษะการมอบหมายงาน และการโค้ช เพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกน้องแต่ละคน และเป้าหมายของทีม
 3. เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเพื่อการโค้ชให้เกิดประสิทธิภาพ
 4. เรียนรู้เทคนิคการใช้รูปแบบโค้ชด้วยแนวคิด GROW Model เพื่อให้การโค้ชราบรื่นกรณีศึกษา 4 เทคนิคการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ (ฝึกปฏิบัติ
 5. เรียนรู้เทคนิคการทำ Feedforward เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยาย       40 %
 • เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม     50%
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำที่ดีในการบริหารทีม
 2. ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือการโค้ชชิ่งไปใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ
 4. ผู้เข้าอบรมมีแนวทาง และเครื่องมือในการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในทันที

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,342