หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารของหัวหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทีม (KPI)

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน เพราะการสื่อสารที่มาจากหัวหน้า จะส่งผลโดยตรงต่อการทำงาน และแรงจูงใจของสมาชิกในทีม การสื่อสารที่มาจากความเข้าใจการทำงานของสมองและเข้าใจพฤติกรรมจะทำให้การสื่อสารของหัวหน้า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเหมาะกับสมาชิกแต่ละบุคคลในทีม ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของทีม (KPI)  และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ แต่ในทางตรงข้าม หากผู้นำไม่เข้าใจและใช้วิธีการสื่อสารที่ไม่เหมาะกับสมาชิกในทีม จะทำให้การสื่อสารนั้น ส่งผลลบต่อแรงจูงใจในการทำงาน และในที่สุดจะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของทีม และเป้าหมายขององค์กร 

หลักสูตรจึงออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและลงมือทำได้จริง รวมถึงการติดตามให้คำแนะนำในการนำไปใช้งานจริงต่อเนื่องหลังจากอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารที่มุ่งให้เกิดผลการทำงานของสมาชิกในทีมอย่างเป็นรูปธรรมและคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายของทีมได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้หัวหน้า รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิผลสูง
 • เพื่อให้หัวหน้า เข้าใจลูกน้องแต่ละประเภท และมีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้หัวหน้ามีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาและมีทักษะการสื่อสารที่ทำให้ลูกน้องเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลและเป้าหมายของทีม

 หัวข้อการอบรม :

 • เรียนรู้ลักษณะของผู้นำทีมที่จะพัฒนาผลงานให้บรรลุเป้าหมายของทีม (KPI)(ความแตกต่างระหว่างหัวหน้า กับ ผู้นำ)
 • เรียนรู้ลักษณะของลูกน้อง 4แบบ และใช้ทักษะการสื่อสารให้เหมาะสม
 • เรียนรู้ทักษะการสื่อสารของผู้นำ 4 ประเภท เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับสถานะการ (TAPS Model)
 • เรียนรู้ทักษะการมอบหมายงาน และการโค้ช เพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกน้องแต่ละคน และเป้าหมายของทีม
 • เรียนรู้เทคนิคการติดตามงานเชิงบวก และวิธีพัฒนา mind set ของลูกน้องในการทำงาน และสร้างความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารที่มุ่งเน้นในการเพิ่มผลงานของทีมและสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องได้อย่างต่อเนื่อง
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการเป็นหัวหน้าที่ดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิผลสูงในการเป็นผู้นำ
 • ผู้เข้าอบรมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกน้องทั้งผลงานและแรงจูงใจในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 1-3 เดือน

 

กลุ่มเป้าหมาย : ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

รูปแบบการอบรม

 1. การบรรยาย  20%
 2. เกมส์/กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    80%
 3. ให้คำปรึกษาตลอด 2เดือนหลังจากอบรม ผ่านทั้งทางโทรศัพท์และทาง Line Groupและจัดทำผลประเมินการนำความรู้ไปใช้ หลังการอบรม2เดือน เพื่อให้เกิดการใช้ความรู้จากที่ได้อบรมไปเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 593,358