หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมืออาชีพ 2 วัน

การพัฒนาทักษะการสื่อสารของหัวหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน เพราะการสื่อสารที่มาจากหัวหน้า จะส่งผลโดยตรงต่อการทำงาน และแรงจูงใจของสมาชิกในทีม การสื่อสารที่มาจากความเข้าใจการทำงานของสมองและเข้าใจพฤติกรรมจะทำให้การสื่อสารของหัวหน้า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเหมาะกับสมาชิกแต่ละบุคคลในทีม ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของทีม (KPI)  และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ แต่ในทางตรงข้าม หากผู้นำไม่เข้าใจและใช้วิธีการสื่อสารที่ไม่เหมาะกับสมาชิกในทีม จะทำให้การสื่อสารนั้น ส่งผลลบต่อแรงจูงใจในการทำงาน และในที่สุดจะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของทีม และเป้าหมายขององค์กร 

หลักสูตรจึงออกแบบมาให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและลงมือทำได้จริง รวมถึงการติดตามให้คำแนะนำในการนำไปใช้งานจริงต่อเนื่องหลังจากอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารที่มุ่งให้เกิดผลการทำงานของสมาชิกในทีมอย่างเป็นรูปธรรมและคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายของทีมได้

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้จัดการ รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นำที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. เพื่อให้ผู้นำ แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. เพื่อให้ผู้นำมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันภายใต้สภาวะความกดดัน
 4. เพื่อให้ผู้จัดการ เข้าใจลูกน้องแต่ละประเภท และมีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม
 5. เพื่อให้หัวหน้ามีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาและมีทักษะการสื่อสารที่ทำให้ลูกน้องเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลและเป้าหมายของที

 

หัวข้อการอบรมวันแรก อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ด็อกเตอร์ฟิช 

 1. เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องทำประจำวัน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้งานและได้ใจ
 3. เรียนรู้วิเคราะห์กลุ่มคน 4 แบบด้วยหลัก DISC เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  - วิเคราะห์ตนเองว่าเราเป็นผู้นำสไตล์ไหน
  - วิเคราะห์ลูกน้องเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมอบหมายงานเพื่อการพัฒนางานตามหลัก DISC
 4. เรียนรู้การสร้างแรงกระจุ้นปลุกยักษ์ให้ลูกน้องมีแรงจูงใจในการทำงาน
  - การให้ Feedback ที่ดีในการทำงานเพื่อพัฒนาผลงานให้ก้าวไปข้างหน้า
  - 5 สิ่งที่ผู้นำที่ดีไม่ควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้อการอบรมวันที่สอง อ.ธนธัส ศักยะธรากุล 
Performance & Executive Coach(Associated Certified Coach; International Coach Federation (ICF))

 1. เรียนรู้ลักษณะของผู้นำทีมที่จะพัฒนาผลงานให้บรรลุเป้าหมายของทีม (KPI) (ความแตกต่างระหว่างหัวหน้า กับ ผู้นำ)
 2. เรียนรู้ลักษณะของลูกน้อง 4 แบบ และใช้ทักษะการสื่อสารให้เหมาะสม
 3. เรียนรู้ทักษะการสื่อสารของผู้นำ 4 ประเภท เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับสถานะการ (TAPS Model)
 4. เรียนรู้ทักษะการการโค้ช เพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกน้องแต่ละคน และเป้าหมายของทีม
 5. เรียนรู้เทคนิคการติดตามงานเชิงบวก และวิธีพัฒนา mind set ของลูกน้องในการทำงาน และสร้างความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 6. ถามตอบ และสร้าง Commitment ของการเป็นผู้นำที่ดี

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการเป็นผู้จัดการที่ทรงคุณค่า เจ้านายรัก ลูกน้อง เชื่อ ชอบ ทำตาม
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกน้องเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารที่มุ่งเน้นในการเพิ่มผลงานของทีมและสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องได้อย่างต่อเนื่อง
 5. ผู้เข้าอบรมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกน้องทั้งผลงานและแรงจูงใจในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 1-3 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับผู้จัดการ 10-20 ท่าน

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย  40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%
 4. ให้คำปรึกษาตลอด 2เดือนหลังจากอบรม ผ่านทั้งทางโทรศัพท์และทาง Line Group
  และจัดทำผลประเมินการนำความรู้ไปใช้ หลังการอบรม2เดือน เพื่อให้เกิดการใช้ความรู้จากที่ได้อบรมไปเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 741,157