หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาทักษะสำหรับพี่เลี้ยงภายในองค์กร

หลักการและเหตุผล

ระบบพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Mentoring System) มุ่งเน้นการสอนงาน (Training)  การโค้ช (Coaching) การให้คำปรึกษาในการทำงาน (Consulting) และการให้คำปรึกษาด้านชีวิต (Counseling) เน้นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ ระบบพี่เลี้ยงจะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดการลาออกของพนักงานใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์คมากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพี่เลี้ยงด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง และพร้อมพัฒนาตนเองเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพี่เลี้ยง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่จำเป็น
 3. เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรการทำงานที่ดี

 

หัวข้อการอบรม

 1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบพี่เลี้ยง

1.1     เรียนรู้ผลกระทบและความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญ

1.2     ปรับทัศนคติสร้างแนวคิดเชิงบวกของการเป็นพี่เลี้ยง

1.3     Workshop  : ทำไมต้องพัฒนาพี่เลี้ยง

 1. คุณสมบัติและทักษะของ “พี่เลี้ยง” ที่สำคัญและจำเป็น

2.1     คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพี่เลี้ยง

2.2     ทักษะที่พี่เลี้ยงต้องรู้และปฏิบัติได้

2.3     Workshop  : ฝึกวิเคราะห์การเลือกใช้เครื่องสำหรับพี่เลี้ยง

 1. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงแบบมืออาชีพ

3.1     หลักจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน

3.2     การวางแผนเพื่อการดูแลพนักงานใหม่อย่างเป็นระบบ

3.3     Workshop  : ฝึกวิเคราะห์ และวางแผนการดูแลพนักงานใหม่

 1. วิทยากรสรุปการเรียนรู้ / สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ และจะนำไปประยุกต์ใช้ (Commitment)

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. พนักงานทุกระดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยง
 2. จำนวนที่แนะนำไม่เกิน 40 ท่าน/รุ่น

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 40 %
 2. เกมส์บริหารพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังฝึกอบรม

 1. ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นพี่เลี้ยงได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 2. ผู้ผ่านการอบรม มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจ มีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พร้อมสอนงาน ถ่ายทอดงาน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับพนักงานใหม่
 3. ผู้ผ่านการอบรม มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรง ร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,800