หลักสูตร การบริหารคนสำหรับผู้นำอย่างมืออาชีพ

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้นำมีแนวคิดในการสร้างทัศนคติของการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำในการบังคับบัญชา
 2. เพื่อให้ผู้นำมีแนวคิดในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
 3. เพื่อให้ผู้นำรู้จักใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นสุดยอดผู้นำอย่างมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้แนวคิดการเป็นผู้นำที่จำเป็นต้องมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 2. เรียนรู้การสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำเพื่อการบริหารทีม
 3. เรียนรู้การเข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 4. เรียนรู้การให้ Feedback ในการทำงานเพื่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
 5. เรียนรู้การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ
 6. เรียนรู้การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่าง Superman
 7. เรียนรู้การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาที่สร้างปัญหาในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย  40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ผู้นำมีแนวคิดในการสร้างทัศนคติของการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำในการบังคับบัญชา
 2. ผู้นำมีแนวคิดในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
 3. ผู้นำรู้จักใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
 4. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นสุดยอดผู้นำอย่างมืออาชีพ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 355,726