6 เทคนิคในการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ

6 เทคนิคในการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
 
1.ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์
2.ผู้นำต้องเข้าใจธุรกิจที่ทำ
3.ผู้นำต้องมีแนวทางในการบริหารงาน
4.ผู้นำต้องมีสายสัมพันธ์ในธุรกิจ
5.ผู้นำต้องสร้างทีมงาน
6.ผู้นำต้องเข้าใจคน
 
6 ข้อนี้พัฒนาไม่ยากครับ แค่พัฒนาตนเองอยู่เสมอดังนี้
 
ข้อ 1 ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์
 
ผู้นำต้องฝึกคิดในเชิงเป้าหมายอยู่เสมอ
แต่โลกเปลี่ยนเร็ว เราคงวางแบบอดีตไม่ได้ละครับ
เช่นอาจเคยวางเป้าหมาย 3 ปี 5 ปีจะต้องเติบโตแบบนั้นแบบนี้
แต่ปัจจุบันเราอาจต้องมองเป็นไตรมาสละ 3 เดือน มองระยะสั้น
เพื่อจะได้ยืดหยุ่นปรับตัวได้ทัน และเมื่อผู้นำมีเป้าหมายชัดเจน
จงวางแผนและลงมือทำ กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 
อะไรที่ใช่ก็ทำต่อ อะไรที่ไม่ใช่ก็อย่าดันทุรังครับ
 
ข้อ 2 ผู้นำต้องเข้าใจธุรกิจที่ทำ
 
การทำธุรกิจต้องรู้ลึกรู้จริง และปรับตัวอยู่เสมอ
อาจทำโปรเจ็คเพื่อการลองผิดลองถูก หรือส่งผู้นำไปเรียนรู้
อบรมภายนอกเพื่อนำแนวคิดมาปรับใช้ให้ตรงกับองค์กร
ก็จะทำให้การทำงานเร็วขึ้น
 
ข้อที่ 3 ผู้นำต้องมีแนวทางในการบริหารงาน
 
ปรัชญาจีนกล่าวไว้ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
การรู้ธุรกิจตัวเองสำคัญ แต่การรู้คู่แข่งสำคัญกว่า
เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับองค์กร เพราะการที่นั่งเทียน
และเอาแต่ประสบการณ์ในอดีตมาใช้ อาจทำให้เสียเวลา
แต่การไปดูองค์กรที่สำเร็จและนำมาปรับใช้ย่อมมีโอกาสพัฒนาได้ดีกว่า
 
ข้อที่ 4 ผู้นำต้องมีสายสัมพันธ์ในธุรกิจ
 
ยุคนี้เก่งคนเดียวไปไม่รอดครับ เราต้องมีพันธมิตรในเชิงธุรกิจ
ต้องมีสมาคม ชมรม เพื่อ Update แลกเปลี่ยนมุมมองข้อมูล
ในการทำงาน และต่อยอดธุรกิจครับ และสิ่งเรานี้จะเกิดขึ้นได้
ผู้นำต้องปรับ Mindset เป็นผู้ให้ก่อนผู้รับ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อไป
 
ข้อที่ 5 ผู้นำต้องสร้างทีมงาน
 
หน้าที่ของผู้นำไม่ใช่การลงมือทำ แต่เป็นการพัฒนาสอนลูกทีม
ให้มีศักยภาพในการทำงาน ลูกน้องเก่ง หัวหน้าสบาย
ยังใช้ได้อยู่เสมอ แต่การพัฒนาคน ผู้นำที่ดีต้องอดทน
และเข้าใจว่า การเรียนรู้พัฒนาคนต้องใช้เวลา
หน้าที่ของผู้นำ ต้องหมั่นสร้างแรงจูงใจ ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย
หมั่นกระตุ้น และพัฒนาลูกน้องอยู่เสมอ และหากลูกน้องทำได้
ต้องมีรางวัลในการกระตุ้น ลูกน้องย่อมอยากทำงานให้เราไปนาน ๆ
 
ข้อที่ ุ6 ผู้นำต้องเข้าใจคน
 
การทำงานในองค์กรสิ่งที่ท้าทายผู้นำอยู่เสมอ
นอกจาก การเปลี่ยนแปลงด้านการทำงานแล้ว
การปรับตัวเข้ากับคนในองค์กรก็นับว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้
เพราะโลกยุคใหม่ ผู้นำจะเอาแต่สั่งงานอย่างเดียว
ย่อมไม่ได้ใจลูกน้องครับ ผู้นำต้องเข้าใจพฤติกรรม
เพื่อการมอบหมายงานให้ถูกคนนำมาซึ่งแรงกระตุ้นที่ทำ
ให้ลูกน้องอยากทำผลงานให้ดีมากว่า บั่นทอนกำลังใจ
จากการใช้อำนาจและมอบหมายงานไม่ถูกพฤติกรรม
 
ซึ่งในยุคปัจจุบันมีศาสตร์เกี่ยวกับคนมากมาย
ที่ต้องศึกษา ผมเน้นว่า เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น ๆ
ของการเป็นผู้นำที่ต้องมีจิตวิทยาในด้าน คน
 
เอาละครับ ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ทำงานกับลูกน้องเพื่อการมอบหมายงานและติดตามงานที่ได้ทั้งงาน
และได้ทั้งใจคนครับ
 
องค์กรไหนสนใจพัฒนาด้านผู้นำสามารถติดต่อ
สถาบันฝึกอบรมด็อกเตอร์ฟิช เรามีหลักสูตรเกี่ยวกับผู้นำ
หลากหลายด้าน เช่น
 
#การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
#10ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
#เทคนิคการมอบหมายงานติดตามงานที่ได้ทั้งงานและได้ใจลูกน้อง
#การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
#บริหารงานให้ได้ผลบริหารคนให้ได้ใจ
#OJT1เทคนิคการสอนงานเชิงปฏิบัติ
#จิตวิทยาการบริหารทีม
 
สามารถขอใบเสนอราคาได้ที่
คุณจิราวรรณ โทร 0836224415

ผู้นำต้องพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้ลูกน้องเห็นในการดำเนินรอยตาม
เพื่อการเติบโตทางความคิดที่ยั่งยืน

เคยไหมครับ เราอยากให้ลูกน้องเก่ง
แต่หัวหน้ายังยึดติดกับแนวคิดเดิม ๆ อยู่

วันนี้โลกเปลี่ยนเร็วมาก
ประสบการณ์สำคัญแต่อาจไม่ที่สุดละ
ความรู้ ความคิดในเชิง Growth Mindset
สำคัญมาก ๆ ในการพัฒนาตนเอง

สัมมนาแบ่งปันความรู้
แชร์ค่าสถานที่และห้องสัมมนา

หลักสูตร Smart Leader รุ่นที่ 7 (แบบเต็มวัน)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ โรงแรมคูณ BTS บางนาทางออกประตู 3

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ
CEO สถาบันฝึกอบรมด็อกเตอร์ฟิช
วิทยากรด้าน Mindset และ Leadership กว่า 600 องค์กร
นักเขียนผลงานหนังสือ 14 เล่ม
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ

ทำไมต้องเรียน Smart Leader

การสร้างภาวะผู้นำ คือ สิ่งที่ทุกคนสร้างได้ครับ
แค่เรารู้จักเสียสละ มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และต้องตั้งมั่นในคุณธรรม โดยเฉพาะ คนที่เป็นผู้นำองค์กร
ที่ต้องมีภาวะผู้นำในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อการสร้างทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการอบรม

1.Mindset ของการเป็นผู้นำในอุดมคติ
2.บทบาทหน้าที่ของผู้นำในการบริหารงาน
3.การสร้างภาวะผู้นำในการบริหารทีม
4.การรู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่นเพื่อการมอบหมายงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

รูปแบบการสัมมนา
เน้น Work Shop ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนแนวคิด
กับวิทยากร และ กับผู้เข้าอบรมด้วยกัน

ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าสัมมนา

1.ทำให้รู้แนวคิดการสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำ
2.ทำให้รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและบริหารคน
3.ทำให้รู้จักสไตล์การทำงานของตนเองและของผู้อื่นเพื่อการปรับตัวและสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารทีม

แนวคิดการเป็น ผู้นำ ผ่านช่อง Doctorfish Stories

https://www.youtube.com/watch?v=FlNbaQx2rJk&t=14s

สัมมนาครั้งนี้เหมาะกับใคร

1.ผู้ประกอบการ
2.ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
3.หัวหน้างาน
4.ฝ่ายทรัพยากบุคคล

คลิกสมัครได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/1NOB4uLu8rBY6QyreT8TCEYZwiJVeevwwFpsgeZ-7fh4/edit


คิดบวก คิดถึง ด็อกเตอร์ฟิช
www.drfish.training
Visitors: 753,392