บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 741,168