บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานของหัวหน้างาน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 753,361