บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สกลนคร

Visitors: 754,961