บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสารทำงานเป็นทีม

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 754,969