บริษัท อลูไซท์ พรีซิชั่น จํากัด

บริษัท อลูไซท์ พริซิชั่น จํากัด 

หลักสูตร ภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสารทำงานเป็นทีม

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Visitors: 754,985