บริษัท เอสอีดับเบิ้ลยูที โคราช จํากัด

บริษัท เอสอีดับเบิ้ลยูที โคราช จํากัด 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสารและทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นครราชสีมา

Visitors: 765,024