บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)

บริษัท ไทยแอร์โรว์ จํากัด (สาขาพิษณุโลก)

หลักสูตร การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด พิษณุโลก

Visitors: 765,027