บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด (มหาชน) 

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อพิชิตยอดขายอย่างมืออาชีพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 722,416