บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด

บริษัท ไทยแอร์โรว์ จํากัด (สาขาพิษณุโลก)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะ AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รุ่น 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด พิษณุโลก

Visitors: 753,408