บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ปทุมธานี

Visitors: 753,345