บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะ AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รุ่นที่ 3

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 08.30-15.30 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Visitors: 754,972