ช.การช่าง ลาว

 บริษัท ช.การช่าง(ลาว) จำกัด

หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงาน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. 

หลวงพระบาง สปป.ลาว

Visitors: 765,024