บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสแตนเล์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะ AQ & EQ เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน รุ่น 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ปทุมธานี

Visitors: 754,968