Public 10 Tools for Supervisory Skills

สถาบันฝึกอบรม Dr.fish

จัดอบรม Public Training

หลักสูตร 10 Tools for Supervisory Skills

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

กรรมผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม Dr.fish

วิทยากรบรรยายกว่า 1,000 องค์กร

มีผลงานหนังสือกว่า 16 เล่มด้านการพัฒนาตนเอง 

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้หลักการเป็นหัวหน้างานที่ดี บทบาทหน้าที่ที่หัวหน้างานต้องทำในแต่ละวัน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างภาวะผู้นำที่ลูกน้องเชื่อ ชอบ และทำตาม
 3. เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ วิธีคิดมองปัญหาในเชิงบวก
 4. เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อการทำงานอย่างมีสติ
 5. เรียนรู้หลักการบริหารงาน การวางแผนงานเพื่อลดการสูญเสียเวลาในการทำงาน
 6. เรียนรู้หลักการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา การประชุมงานประจำวัน
 7. เรียนรู้หลักการมอบหมายงานและติดตามงานด้วยการประเมินพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างการร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมทำ
 9. เรียนรู้หลักการสร้างขวัญและกำลังใจในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 10. เรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองของการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน
 11. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. หัวหน้างาน สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote)

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย       40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม     50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%
 
 

ลงทะเบียน 

Click Here  

 

 

 

 

Visitors: 753,406