การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตร Growth Mindset 

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-14.30 น. 

จังหวัด นครราชสีมา

Visitors: 753,351