บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จํากัด

บริษัท  กรณิศ ก่อสร้าง จํากัด

หลักสูตร การจัดการคุณภาพเพื่อพิชิตกำไรให้องค์กร

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 741,159