บริษัท กันทะวงค์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท กันทะวงค์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

หลักสูตร Smart Leader

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 754,968