บริษัท กาฬสินธุ์ออโตเซลส์ จำกัด

บริษัท กาฬสินธุ์ออโตเซลส์ จํากัด 

หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารของหัวหน้างานเพื่อบรรลุเป้าหมายทีม (KPI)

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กาฬสินธุ์

Visitors: 708,665