บริษัท พินนาเคิล เคมเมด จํากัด

บริษัท พินนาเคิล เคมเมด จํากัด 

หลักสูตร Growth Mindset

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 741,160