บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด

หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ปทุมธานี

Visitors: 709,309