บริษัท สุราษฎร์ธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

บริษัท สุราษฎร์ธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

หลักสูตร Growth Mindset and DISC for Success

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

Visitors: 753,410