สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นนทบุรี

Visitors: 753,340