หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

หลักสูตร เปลี่ยนนักขายธรรมดาให้กลายเป็นนักขายมืออาชีพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด เชียงใหม่

Visitors: 741,171