หลักสูตร การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด TQM

หลักการและเหตุผล

หากองค์กรสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าพึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานโดยเฉพาะคนทำงานในองค์กร ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน ที่ต้องช่วยกันและคำนึงถึงการสร้างผลกำไรให้องค์กร ด้วยการทำงานที่ เร็ว และ มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

สถาบันฝึกอบรมด็อกเตอร์ฟิช ได้ออกแบบหลักสูตร การจัดการคุณภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยหลักคิด TQM ขึ้นเพื่อสร้างแนวคิด และ วิธีการในการทำให้คนในองค์กรมีการคิดที่เป็นระบบในการทำงาน เข้าใจสภาพแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรเผชิญความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี การแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งองค์กรจะเติบโตสร้างผลกำไรได้นั้น ต้องเกิดจากปัจจัยภายในนั่นคือ คน ในองค์กรที่ต้องเข้าใจ และช่วยกันเพื่อสร้างยอดขาย และลดต้นทุน ในการสร้างกำไรให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานในเชิงคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านำรายได้เข้าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
 3. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการบริหารงาน และบริหารคนในเชิงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง หัวหน้างาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ความท้าท้ายของธุรกิจในยุค New Normal ที่ต้องพร้อมปรับตัวและสร้างพฤติกรรมแบบใหม่ในการทำงาน
 2. เรียนรู้แนวคิดการทำงานด้วยแนวคิด TQM (Total Quality Management) เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าอันนำมาซึ่งรายได้ในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
 3. เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal
 4. เรียนรู้หลักคิดในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเพื่อให้การทำงานเกิดคุณภาพของเสียลดน้อยลง
 5. เรียนรู้แนวคิดการสร้างภาวะผู้นำในการบริหารคนด้วยหลัก 5 วิ (วิสัยทัศน์ , วิธีคิด , วิธีการ , วินัย และ วิกฤติ)
 6. เรียนรู้การบริหารผลงานเพื่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 7. เรียนรู้หลักการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ในเป้าหมายเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการ หัวหน้างาน


รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 20%
 2. Workshop / กิจกรรม รายบุคคล 70%
 3. กรณีศึกษาและดูภาพยนตร์ 10%


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานในเชิงคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านำรายได้เข้าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน
 2. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
 3. ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการบริหารงาน และบริหารคนในเชิงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง หัวหน้างาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Visitors: 593,865