หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิดจิตวิทยาในการบริหารคนในรูปแบบต่าง ๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเครื่องมือวิธีการสื่อสารไปใช้ในการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมบริหารงาน มอบหมายงาน ให้ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารทีมเพื่อสร้างทีมให้มีผลงานที่สูงขึ้น
 2.  เรียนรู้หลักคิดในการบริหารคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันในช่องว่างระหว่างวัย
 3.  เรียนรู้เครื่องมือการสร้างวัฒนธรรมการบริหารทีมและองค์กรผ่านรูปแบบ CFR
  - Conversation การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
  - Feedback การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  - Recognition การแสดงออกถึงคุณค่าของตัวบุคคล
 4. เรียนรู้เครื่องมือการบริหารงาน การกำหนดเป้าหมายเพื่อเตรียมการวางแผนให้งานมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดจิตวิทยาในการบริหารคนในรูปแบบต่าง ๆ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือวิธีการสื่อสารไปใช้ในการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงาน มอบหมายงาน ให้ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ผู้จัดการ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย       40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม     50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%
Visitors: 753,403