หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

 วัตถุประสงค์ :

 1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิดจิตวิทยาในการบริหารคนในรูปแบบต่าง ๆ
 3.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเครื่องมือวิธีการสื่อสารไปใช้ในการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 4.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมบริหารงาน มอบหมายงาน ให้ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้อการอบรม :

 1.       เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารทีมเพื่อสร้างทีมให้มีผลงานที่สูงขึ้น
 2.       เรียนรู้หลักคิดในการบริหารคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันในช่องว่างระหว่างวัย
 3.       เรียนรู้เครื่องมือการสร้างวัฒนธรรมการบริหารทีมและองค์กรผ่านรูปแบบ CFR
 4.       เรียนรู้เครื่องมือการบริหารงาน การกำหนดเป้าหมายเพื่อเตรียมการวางแผนให้งานมีประสิทธิภาพ
 5.       เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในเติบโตในสายงานในรูปแบบต่าง ๆ
 6.       กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหาสมาชิกภายในทีมเพื่อรับมือกับปัญหาในการบริหารคน

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1.       ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 2.       ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดจิตวิทยาในการบริหารคนในรูปแบบต่าง ๆ
 3.       ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือวิธีการสื่อสารไปใช้ในการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ
 4.       ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงาน มอบหมายงาน ให้ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ผู้จัดการ

รูปแบบการสัมมนา

 1.      การบรรยาย       40 %
 2.      เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม     50%
 3.       กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%
Visitors: 593,369