หลักสูตร Smart Leader

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร Smart Leader จำนวน 20 รุ่น

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ 

จำนวน 12 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 9-10 ก.พ 2561 จ.อยุธยา

รุ่นที่ 2 9-10 มี.ค 2561 จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 3 16-17 มี.ค 2561 จ.พิษณุโลก

รุ่นที่ 4 20-21 เม.ย 2561 นครสวรรค์

รุ่นที่ 5 11-12 พ.ค 2561 จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 6 18-19 พ.ค 2561 จ.นครนายก

รุ่นที่ 7 8-9 มิ.ย 2561 จ.ราชบุรี

รุ่นที่ 8 15-16 มิ.ย 2561 จ.นครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 9 13-14 ก.ค 2561 จ.อุดรธานี

รุ่นที่ 10 20-21 ก.ค 2561 จ.จันทบุรี

รุ่นที่ 11 17-18 ส.ค 2561 จ.สุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 12 7-8 ก.ย 2561 จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 13 14 ก.ย 2561 จ.นครปฐม

รุ่นที่ 14 15 ก.ย 2561 จ.นครปฐม

รุ่นที่ 15 21-22 ก.ย 2561 จ.ร้อยเอ็ด

รุ่นที่ 16 19 ต.ค 2561 จ.บุรีรัมย์

รุ่นที่ 17 20 ต.ค 2561 จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 18 9-10 พ.ย 2561 จ.กรุงเทพ

รุ่นที่ 19 16-17 พ.ย 2561 จ.กรุงเทพ

รุ่นที่ 20 23-34 พ.ย 2561 จ.กรุงเทพ

Visitors: 753,357