บริษัท เบนเลย์ มีเดีย (ไทยแลนด์)

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 และ ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

หลักการและเหตุผล :

ทักษะการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในหลากหลายองค์กรจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้การบริหารงาน ,กระบวนการทำงาน, การติดต่องาน, การประสานงาน, ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” (Communication Skill for Success) จะช่วยพัฒนาวิธีการสื่อสารการทำงานให้กับพนักงาน พร้อมเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดช่องว่าง หรือข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการอบรมผ่านเกมส์การบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเอง มีส่วนร่วม (Participative Technique) กล้าแสดงออกและโต้ตอบปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับการแสดงความเห็นตลอดการอบรม

 

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเรียนรู้วิธีการและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานระหว่าง บุคคล หน่วยงาน และองค์กร
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้ปัญหาของการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการทำงานภาพรวม

-          ขาดทักษะการใช้ภาษา ในการพูด คำพูด สำเนียง น้ำเสียง

-          ขาดทักษะการใช้ภาษากาย และบรรยากาศ การแสดงออกทางพฤติกรรม สีหน้า แววตา และการเคลื่อนไหวร่างกาย

-          ขาดทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่ การเขียนข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ

-          ขาดทักษะการฟัง ทัศนคติ อคติต่อผู้ส่งสารหรือข้อมูลข่าวสาร

-          Workshop หัวข้อ ปัญหาของการสื่อสารในการทำงานประจำวัน นำเสนอรายงานกลุ่ม (เก็บคะแนนกลุ่ม)

 1. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

-          องค์ประกอบของการสื่อสาร

-          กระบวนการในการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างกะการทำงาน

 1. ประเภทของการสื่อสาร

-          การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication)

-          การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication)

 

 1. ช่องทางการสื่อสาร และการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในการติดต่อประสานงานให้เหมาะสม

-          การสื่อสารด้วยวาจา: การสนทนาผ่านการพูดคุย/การโทรศัพท์ , การประชุม ฯลฯ

-          การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร : การส่งหนังสือ/เขียนจดหมาย/บันทึกข้อความ/ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ , การส่งข้อความหรือรูปภาพหรือไฟล์เอกสารทาง อีเมล/Line/Fb ฯลฯ

-          Workshop หัวข้อ การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับประเภทของงาน, สถานการณ์ และบุคคลที่เราต้องติดต่อสื่อสารด้วย

 1. การสื่อสาร และติดต่อประสานงาน ผ่านทาง อีเมล / Line Application , Facebook Messenger (Do & Don’t) สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการสื่อสาร เพื่อสะท้อนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาสื่อสาร
 2. เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อเกิดความเครียดในการสื่อสาร (EQ for Communication)
 3. เรียนรู้พฤติกรรมของคนในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพของการสื่อสาร

-          ทำแบบประเมินพฤติกรรม DISC

-          ทำความเข้าใจพฤติกรรมตาม ประเภท D-I-S-C

-          Workshop หัวข้อ วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแบบ D-I-S-C นำเสนอรายงานกลุ่ม (เก็บคะแนนกลุ่ม)

 1. หลักการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ

-          Role Playingกิจกรรม9 ท่าสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

 1. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย       40 %
 2. เกมส์บริหารพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม       50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารการทำงานระหว่างกะงาน
 2. ผู้เข้าอบรมใช้เครื่องมือการสื่อสาร เพื่อวางแผนงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อคนรอบข้างในทุก ๆ วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 741,157