บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ใจคน

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

หลักการและเหตุผล :

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดี และมีเพิ่มมากขึ้น ขวัญและกำลังใจเสมือนดั่งกำลังภายในเป็นแรงบวกแรงเพิ่ม แรงเสริมที่ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่มีการต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสอน สื่อสารให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำ และแสดงออกมาซึ่งกิจกรรมภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น

สถาบันฝึกอบรม Dr.fish ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนากลุ่มหัวหน้างานโดยได้จัดหลักสูตร “เทคนิคการมอบหมายงาน การสอนงานและติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง” ขึ้นเพื่อมอบเครื่องมือ และเทคนิคในการมอบหมายงานเพื่อกระจายงานให้ลูกน้องนำไปปฏิบัติเพื่อเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งฝึกให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทการสื่อสารประชุมงาน สอนงาน เน้นย้ำสิ่งที่สำคัญก่อนลงมือทำงาน เพื่อให้เกิดความสามัคคีและมีความเข้าใจที่ตรงกัน อันนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

 1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน


หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้หลักการสร้างหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำ 3 ด้าน คือ เก่งคิด เก่งงาน และเก่งคน
  และบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ควรทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละวัน
 2. เรียนรู้หลักการบริหารงาน เทคนิคการสื่อสารมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามงาน ผ่านเครื่องมือการประชุมงานด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียว เพื่อการสร้างเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
 3. เรียนรู้หลักการมอบหมายงานและติดตามงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหา การแผนงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน
    การติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อคนรอบข้างในทุก ๆ วัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote) ขึ้นเป็นหัวหน้างาน

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย       30 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม            70%


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,347