บริษัท อลูมิเนียม ฉือ จิน ฮั้ว จำกัด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

 

หลักการและเหตุผล :

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดี และมีเพิ่มมากขึ้น ขวัญและกำลังใจเสมือนดั่งกำลังภายในเป็นแรงบวกแรงเพิ่ม แรงเสริมที่ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่มีการต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสอน สื่อสารให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำ และแสดงออกมาซึ่งกิจกรรมภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น

 

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

 1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้หลักของการเป็นผู้นำที่ดี และบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ต้องทำในแต่ละวัน
 2. เรียนรู้หลักของการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ วิธีคิดมองปัญหาในเชิงบวก
 3. เรียนรู้หลักของการสร้างภาวะผู้นำที่ลูกน้องเชื่อ ชอบ และทำตาม
 4. เรียนรู้หลักของการบริหารงาน การจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
 5. เรียนรู้หลักการสื่อสารมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
 6. เรียนรู้หลักการประชุม Morning Talk ด้วยกระดาษ A 4 หน้าเดียว
 7. เรียนรู้หลักของการติดตามงานด้วยการประเมินพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. เรียนรู้หลักของการสร้างขวัญและกำลังใจในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 9. เรียนรู้หลักของการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างการร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมทำ
 10. เรียนรู้หลักของการพัฒนาตนเองของการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน
 11. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี มีคุณภาพ เจ้านายรัก ลูกน้อง เชื่อ ชอบ ทำตาม
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในทักษะต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote) ขึ้นเป็นหัวหน้างาน 70 ท่าน

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย       40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม            50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 741,182