จิตสำนึกคุณภาพในการทำงานที่เราสร้างได้

องค์ประกอบที่สำคัญในการทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน นั่นคือ "ทรัพยากรมนุษย์" ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในเชิงบวก และในเชิงลบ และการเปลี่ยนแปลงคงไม่สามารถทำได้เพียงแค่ผู้บริหารเพียงกลุ่มเดียวได้

แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในองค์กร โดยมีกลุ่มผู้บริหารที่ต้องตระหนักและใส่ใจเพื่อสร้างมาตรฐาน

ระบบการทำงานให้เกิดแนวคิดเพื่อถ่ายทอดลงไปสู่ระดับปฏิบัติการที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพเพราะหากสินค้าดี มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ผมเชื่อว่าลูกค้าย่อมอยากใช้สินค้าขององค์กร

ของเราต่อไปเรื่อย ๆ เผลอ ๆ อาจได้รับการแนะนำบอกต่อไปยังกลุ่มคู่ค้าด้วยกัน

ทว่า หากทุกอย่างอยู่ในทางตรงกันข้ามนั่นคือ สินค้าไม่ได้คุณภาพ ลูกค้าย่อมจากเราไปใช้บริการที่อื่นแน่นอน

 

ความประมาทย่อมเป็นหนทางสู่หายนะครับ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันเข้มข้นรุนแรงมากขึ้น

ลูกค้ามีทางเลือกทั้งรายเล็ก รายใหญ่ ดังนั้น เรื่องของคุณภาพ การบริการ ความรวดเร็ว ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

ย่อมมีโอกาสได้ลูกค้ามาอยู่ในมือได้ไม่ยากนะครับ และการได้มาซึ่งลูกค้า

วันนี้ทุกฝ่ายคงต้องกลับมามองการทำงานภายในองค์กรที่ต้องเดินไปด้วยกันมากกว่าขัดแย้ง

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และช่วยกันสร้างคุณภาพที่จับต้องได้ ลดของเสีย

ลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน หาวิธีการสร้างมาตรฐานร่วมกันย่อมทำให้การทำงานมีความสุข และประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ครับ ซึ่งมาตรฐานที่ควรคำนึงมาก ๆ นั่นคือ มาตรฐานการทำงานที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติ และสร้างวิธีคิดในรูปแบบเดียวกัน

นั่นคือ

  • งานที่ต้องทำก่อนเริ่มงาน
  • งานที่ต้องทำทันทีในขณะปฏิบัติงาน
  • งานที่ต้องทำก่อนเลิกงานกลับบ้าน

เริ่มจาก

1.งานที่ต้องทำก่อนเริ่มงาน

1. ตรวจสอบตารางการผลิตและลำดับของงาน

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้

3. ตรวจสอบวัตถุดิบที่ต้องเบิกใช้ทั้งวัน

4. ตรวจสอบเครื่องมือที่จำเป็น

5. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและวัตถุดิบตามลำดับก่อนหลัง

6. จัดเตรียมและวางแผนงานผลิตตามตารางการผลิตให้ชัดเจน

 

2.งานที่ต้องทำทันทีในขณะปฏิบัติงาน

ขั้นตอนนี้แค่ลงมือทำงานของตนเอง ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด พร้อมแก้ไขหากเกิดเหตุ

ทำให้งานสะดุดล่าช้า และแจ้งต่อหัวหน้างานเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการทำงานได้อย่างทันท่วงที

 

3.งานที่ต้องทำก่อนเลิกงานกลับบ้าน

ขั้นตอนสุดท้ายของกลับบ้าน สิ่งที่ควรคำนึงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานในวันรุ่งขึ้น นั่นคือ

1. จดบันทึกรายการปัญหาต่าง ๆ ที่ยังแก้ไม่ได้

     เพื่อทบทวนหาวิธีแก้ไข

2. คิดถึงงานที่จะทำในวันรุ่งขึ้น

           + ตาราง ลำดับการผลิต

           + วัสดุ อุปกรณ์

           + เครื่องมือ เครื่องใช้

3. จัดทำรายงาน เอกสารในวันนั้นให้เรียบร้อย

4. จดบันทึกงานที่จะต้องทำแล้วเสร็จวันพรุ่งนี้

 

ฝากมาตรฐานในการทำงานทั้ง 3 ข้อที่ทุกคน ทุกฝ่ายในองค์กร ควรยึดถือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ทำให้สินค้าและบริการขององค์กรเป็นไปในแนวทางที่ดี  ซึ่งฝ่ายบริหารควรสร้างนโยบายและสื่อสารไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร  มีการวัดผล และหมั่นสร้างจิตสำนึกในคุณภาพตามหลักการ PDCA

Plan = วางแผนงาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

DO = ลงมือทำงานตามมาตรฐาน มุ่งมั่น ใส่ใจ มีความรับผิดชอบ

Check = ตรวจสอบการทำงานเพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

Act = สร้างมาตรฐาน และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

ผมเชื่อครับ หากเราทำได้ ย่อมดีแน่นอนครับ

 

เชื่อผมเถอะ ++

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

 

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,986