บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด

หลักสูตร Smart Leader

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

หลักการและเหตุผล :

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดี และมีเพิ่มมากขึ้น ขวัญและกำลังใจเสมือนดั่งกำลังภายในเป็นแรงบวกแรงเพิ่ม แรงเสริมที่ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่มีการต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสื่อสารให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำ และแสดงออกมาซึ่งกิจกรรมภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น

 

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้หลักการเป็นผู้นำที่ดี และบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ต้องทำในแต่ละวัน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่ลูกน้องเชื่อ ชอบ และทำตาม
 3. เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ วิธีคิดมองปัญหาในเชิงบวก
 4. เรียนรู้หลักการบริหารงาน การจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
 5. เรียนรู้หลักการเลือกใช้คนให้ถูกกับงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลัก DISC
 6. เรียนรู้หลักการสร้างขวัญกำลังใจในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 7. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่า เจ้านายรัก ลูกน้อง เชื่อ ชอบ ทำตาม
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นหัวหน้างานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย  40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 722,408