บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จํากัด

หลักสูตร เทคนิคการประชุมงานประจำวัน (สำหรับหัวหน้างาน)

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

หลักการและเหตุผล :

การประชุมงานประจําวัน (Morning Talk) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร, หน่วยงาน, ทีมงาน, หัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา บางหน่วยงานนิยมจัดการประชุมประจําวันเพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประจําวันภายในหน่วยงานของตนเอง หรือระหว่างหน่วยงาน การประชุมประจําวัน (Morning Talk)  จึงถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญในการทํางานร่วมกัน ทําให้การปฏิบัติงานราบรื่น ประสบความสําเร็จ ตามเป้าหมายงานที่องค์กรกําหนด

หลักสูตร “เทคนิคการประชุมงานประจําวันสําหรับหัวหน้างาน (Morning Talk)” จะช่วยเสริมสร้างให้ หัวหน้างานเรียนรู้วิธีการสื่อสารเชิงบวก เพื่อวางแผนการทํางาน มอบหมายและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนในหน่วยงาน กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยไม่ได้เกิดจากแนวคิดของหัวหน้างานเพียงคนเดียว เมื่อสมาชิกทุกคนในหน่วยงานมีเป้าหมายและแนวทางใน การทํางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานก็จะมองเห็นภาพองค์กร มีความเข้าใจที่ตรงกัน องค์การก็สามารถ ขับเคลื่อนงานไปสู่ความสําเร็จ และพนักงานเกิดความสุขในการทํางาน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการสื่อสาร มอบหมายงาน ติดตามงาน และเป็นผู้รับฟังที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

 

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้หลักของการเป็นผู้นำที่ดี และบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ต้องทำในแต่ละวัน
 2. เรียนรู้ปัญหาของการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการทำงานภาพรวม
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. เรียนรู้หลักการประชุม Morning Talk ด้วยกระดาษ A 4 หน้าเดียว
  Work Shop ฝึกปฏิบัติประชุมงาน
 5. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือ แบบฟอร์มในการประชุมงานต่อลูกน้อง
 2. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา การบริหารงานตามเป้าหมายที่วางไว้

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย       40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม            60%

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,391