บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

หลักการและเหตุผล

            ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข

            สถาบัน Dr.fish ได้จัดหลักสูตร “เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC" เพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมายมีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกการรักองค์กร มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กร มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในพฤติกรรมตนเองและพร้อมปรับตัวเข้าหาผู้อื่น
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในการประสานงานด้วยความเข้าใจ

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้หลักพฤติกรรมความแตกต่างของคนด้วยหลักคิด DISC ตามหลัก William Moulton Marston
 2. เรียนรู้หลักคิดการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นด้วยหลัก DISC เพื่อการปรับตัวเข้าหากัน
 3. เรียนรู้หลักคิดสิ่งที่ ชอบ และ ไม่ชอบ ด้วยหลัก DISC เพื่อการประสานงานด้วยความเข้าใจ
 4. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกในการมองผู้อื่นด้วยการจับถูกให้มากกว่าจับผิดเพื่อความสุขในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
 5. เรียนรู้ปัญหาของการสื่อสารประสานงานและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานภายในองค์กร
 6. เรียนรู้หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้อื่นผ่านคำพูดและภาษากายเพื่อการอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้คนทำงานร่วมกันเกิดความรักและผูกพันในองค์กร
 7. เรียนรู้การปรับตัวเข้าหาเจ้านายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
 8. เรียนรู้การปรับตัวเข้าหาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

              ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 30 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
 3. กรณีศึกษา   10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อการปรับตัวปรับความคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
 2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อดีและข้อเสียเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                                                                                                      

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,351