บริษัท คุมิ ไทยแลนด์ จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามงาน และสอนงานที่ได้ทั้งงานและใจลูกน้อง

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน
 3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้หลักการสร้างหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำ 3 ด้าน คือ เก่งคิด เก่งงาน และเก่งคน 
  และบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ควรทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละวัน
 2. เรียนรู้หลักการบริหารงาน เทคนิคการสื่อสารมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามงาน 
  ผ่านเครื่องมือการประชุมงานด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียว เพื่อการสร้างเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
 3. เรียนรู้หลักการมอบหมายงานและติดตามงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหา การแผนงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อคนรอบข้างในทุก ๆ วัน

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote) ขึ้นเป็นหัวหน้างาน

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย        40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม      50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,342