บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด

หลักสูตร Positive Thinking for life 2 รุ่น

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันอังคารที่ 26 และ พุธที่ 27  กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

1.เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส
2.เปลี่ยนจากคิดลบต่อคนอื่น เป็นมีจิตบริการต่อผู้อื่น
3.เปลี่ยนตัวเองจากท้อเรื่องงานเป็นสร้างไฟในใจให้ยั่งยืน
4.เปลี่ยนจากทำงานไปวัน ๆ เป็นการสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับตนเอง
5.เปลี่ยนตัวเองให้มีผู้อื่นรักด้วยการให้ผู้อื่นก่อน
6.เปลี่ยนจากการโทษคนอื่น เป็นการหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
7.เปลี่ยนการสื่อสารที่ผิดพลาด ให้เป็นการสื่อสารที่สุดยอด
8.เปลี่ยนความกลัว กังวล หงุดหงิด สารพัดอารมณ์ร้าย ๆให้พัดผ่านไป
9.เปลี่ยนตัวเองให้พิชิตเป้าหมายได้ในทุก ๆ ปี
10.เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

ทุกอย่างเริ่มต้นเพียงแค่ เปลี่ยนความคิดของตัวเรา ด้วยแนวคิด บวก บวก Positive Thinking for life

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างมุมมองการทำงานด้วยทัศนคติที่ดีในชีวิตและการทำงาน  อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักคิดเชิงบวกและมีจิตสำนึกของการรักองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

Module 1 : เรียนรู้หลักความหมายของการสร้างทัศนคติเชิงบวก วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวก

หัวข้อการอบรม ช่วงเช้า (Work Shop รายบุคคล)

 1. เรียนรู้หลักการเปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงบวก เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข
 2. เรียนรู้หลักความหมายของการสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสุขในการใช้ชีวิต
 3. เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient)  การมองเห็นตนเองเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้มีความสุข
  กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์หงุดหงิด เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
  กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์เบื่อหน่าย ท้อถอย เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
  กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์กังวลใจ เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน

Module 2 : การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความสุขในการทำงาน ช่วงบ่าย  (Work Shop กลุ่ม)

 1. เรียนรู้หลักการเป็นพนักงานมืออาชีพและการทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคนรอบข้างเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
 3. เรียนรู้หลักการสื่อสาร ประสานงาน เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 4. เรียนรู้หลักคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ร่วมกันให้เกิดความสุขในองค์กร
 5. เรียนรู้หลักคิดการสร้างความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 6. 7 เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จที่คุณเองก็ทำได้
 7. Commitment / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย    40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์     20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างมุมมองความรู้ความเข้าใจในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิตในการนำไปแก้ไขปัญหาการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างตนเองให้เป็นมืออาชีพในการทำงานที่องค์กรปรารถนา
 4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกของการตระหนักรักองค์กรและสามารถสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนใจบรรยาย In House Training ติดต่อคุณจิราวรรณ โทร 083-6224415

  คิดบวก คิดถึง Dr.fish

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 765,020