บริษัท บิ้วตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพื่อบริหารจัดการงานและทีม รุ่น 2

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันอังคารที่ 26  มีนาคม 2562

เวลา 10.30-16.30 น.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้หลักการเป็นหัวหน้างานที่ดี และบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ต้องทำในแต่ละวัน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำที่ลูกน้องเชื่อ ชอบ และทำตาม
 3. เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ วิธีคิดมองปัญหาในเชิงบวก
 4. เรียนรู้หลักการบริหารงาน การจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
 5. เรียนรู้ปัจจัยสำคัญในการสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จและมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
 6. เรียนรู้หลักการสร้างขวัญกำลังใจในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย  40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,351