คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมการทำงานเพื่อพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ รุ่น 7

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 753,340