บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

หลักสูตร การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 765,025