โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หลักสูตรวันแรก การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ภูเก็ต

Visitors: 754,985