บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด

บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด

หลักสูตร Train The Trainer

วิทยากร วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 722,415