มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 695,603