โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง

โรงแรม ศิวา รอยัล พัทลุง

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด พัทลุง

Visitors: 753,342