บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเชิงบวก รุ่นที่ 4

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30-15.00 น. 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Visitors: 753,351